Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

last. Een van de Zendelingen van het Kerkelijke genootschap heeft, bij de bediening van twee Engelsche gemeenten, ook nog het opzigt te houden over en onderwijs te geven in een Seminarie voor Katechisten. De werkkring des anderen bepaalt zich tot de Tamulers. Hij heeft, behalve een aantal scholen, eenige kleine gemeenten en ook die van Paliacatte onder zijn bestuur.

„ De Zendelingen van de Londensche en Wesleijaansche genootschappen zijn ijverig werkzaam in de verkondiging van het Evangelie en in de verspreiding van Christelijke kennis door onderscheidene wegen en middelen; maar eenigen zijn nog niet zeer lang in deze gewesten en dus nog niet genoegzaam geoefend in de landtaal, anderen hebben met ligchaamsongesteldheden te worstelen, en ook onder hen is niemand, die niet een groot gedeelte van zijnen, tijd aan de aangelegenheden der Engelsche gemeenten en scholen besteden moet.

„ Voorts hebben de Zendelingen der verschillende genootschappen onderling eene vereeniging, welke in betrekking staat tot de Bijbel- en Traktaatgenootschappen. Zij houden eiken Donderdagmorgen hunne bijeenkomsten ten huize van D r . rottler , om eene nieuwe Bijbel vertaling in het Tamulsch, door den Heer rhenius te Palamcottah vervaardigd, na te zien, en maandeüjksche bijeenkomsten worden gehouden tot onderzoek en beoordeeling van Traktaten en andere nuttige geschriften, die door onderscheidene Zendelingen in het Tamulsch opgesteld en door het Traktaatgenootschap uitgegeven worden."

Te rotterdam , bi} M. WIJT & ZONEN,

Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Sluiten