Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde van ƒ 22000 in producten te hebben aangevoerd , daaronder de gewone ruilgoederen niet begrepen. Op een' onzer zendingsposten bestaat sedert eenigcn tijd een winkel, welke vooral van groote dienst is voor de pachters in den omtrek, die daardoor zijn in staat gesteld, om zich van onderscheidene voorwerpen van dagelijksche behoefte, als kleederen, huisraad en landbouwers-gereedschappen enz., op eene naar hunne omstandigheden allezins geschikte wijze, te voorzien. Het bedrag der verkoopen van deze inrigting beliep van Julij 1S27 tot December 1828 omtrent ƒ 8000. Het volk betaalde het gekochte in huiden, ivoor, saniboes (zwepen , uit de huid der Rhinoceros en Hippopotamus vervaardigd) , horens en geld.

„ Het is niet te ontkennen, dat de handel door de zedeloosheid van sommige menschen dikwijls strekt tot bederf der Heidenen; maar, evenals doorgaans, is dezelve ook een krachtig middel tot bevordering der beschaving, en is het volk door dit aanbiddelijke bestuur der goddelijke Voorzienigheid ook voor het Evangelie ontvangbaar geworden, terwijl eene meer gezette verkeering met de inlandsche volksstammen is geopend, welke de plaatsing van Christen-zendelingen bij dezelve zeer zal begunstigen. Velen dergenen, die in handelsbetrekking ®et de Kaffers staan, en daardoor telkens tot reizen derwaarts verpligt zijn, nemen hunne huisgezinnen mede, en sommigen zetten zich geheel in KafFerland neder. Aldus worden over geheel het land, tot

5 *

Sluiten