Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deed bij hen de neiging tot vrede met de kolonie ontstaan; en daar, waar deszelfs weldadige geest het meest is doorgedrongen, is ook de onderlinge verstandhouding het werkdadigste en bestendigste. Het is dan te wenschen, dat de vrienden der Zendelingszaak hunnen bijstand zullen blijven schenken en vermeerderen, opdat hunne heilzame bemoeijingen tot de uiterste grenzen dezes lands mogen worden voortgezet. Van hen alleen wachten de stammen van Afrika hunne verlossing van het juk des Heidendoms. Wereldlijke magt moge hen tegen uitwendige vijanden kunnen beschermen, maar de onderwerping en beteugeling van den inwendigen vijand kan men van deze niet wachten. Onkunde en bijgeloof zullen steeds gansche volken in dikke duisternis gevangen houden, indien de Christenen het licht der waarheid niet verder en verder verspreiden. Geen land is ongenaakbaar voor Christus en zijn Evangelie. Daarom, indien de vrienden van Christus hen niet helpen, zullen milliocnen arme kinderen van alle onderwijs verstoken, geheele volken van scholen en kerken zoowel als van leeraars beroofd blijven , en geslacht op geslacht zal de eeuwigheid moeten ingaan zonder God en zonder hope. Indien gij dan kunt uitstellen, om hen te verlossen, die in schaduwe des doods gezeten zijn, indien gij zeidet: wij waren met hunne behoeften onbekend, zal dan Hij, die de geesten weegt, daar niet op letten ? Zal Hij, die de harten doorzoekt, dat niet weten? En zal Hij niet een iegelijk vergelden naar zijne werken ? "

Sluiten