Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleek het, dat zij geheel uit eigene beweging gekomen waren. Zij zijn reeds volwassen en een derzelve bekleedt al een ambt, als de derde op dit eiland. En, Gode zij dank! zij zijn thans mijne opmerkzaamste en vlijtigste scholieren, zoodat ik. duidelijk kan bemerken, dat de genade des Heeren in hen werkzaam is. Ik heb ook nog andere jongelingen, in welke de Geest Gods zeer werkzaam is, en mijne bede is maar tot God, dat zij zich geheel aan Hem mogen overgeven en Hij hun alles in allen worde.

„ Den i7 den Julij deed ik eene reis te paard naar eene negerij twee uren gaans van mijn huis gelegen, met name Nohovaltj , waar ik eene nieuwe school heb opgerigt, en waar ook een Amboneesch onderwijzer , die door het Gouvernement bezoldigd wordt, werkzaam is. In deze negerij zijn slechts twintig Christenen, en toch vond ik in deze school vijfentwintig kinderen , onder welke veertien Heidensche. Hunne vorderingen zijn nog niet groot, maar de school is ook nog maar kortelings opgerigt.

„ Ik beproefde bij de opperhoofden van eene andere nabijgelegene negerij van denzelfden naam hen tot deelneming aan deze school te bewegen; maar zij waren hiertoe niet te brengen en antwoordden slechts, dat zij niets meer wilden doen dan hunne voorouders. Door de genade Gods heb ik in laatstgemelde school, en die, waar ik zelf werkzaam ben, en in die, welke mijne vrouw in mijn huis houdt, te zamen dagelijks ongeveer honderd vijftig

Sluiten