Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scholieren. Toen ik voor acht jaren hier aankwam, vond ik zes kinderen, waarvan drie .een weinig konden lezen. Niettegenstaande allen tegenstand heb ik nu reeds meer dan zeventig jongelingen en jongedochters, die lezen kunnen. Aan die allen heb ik, door de hulp van het Bijbelgenootschap, het Nieuwe Testament als een teek en van liefde geschonken. Onder deze zijn er eenigen, die zeer goed verstaan wat zij lezen, en gij zoudt u verblijden, als gij hoordet, hoe juist zij doorgaans mijne vragen uit het O. en N. Testament beantwoorden. Dit alles is weinig, ik belijde het gaarne, in den tijd van acht jaren; maar het is toch een begin.

„ 2 Aug. Daar dit jaar de rijst en andere mondbehoeften gelukkig geslaagd waren , liet de Koning een dankfeest ter eere van hunne afgoden en voorouderen aanrigten, waarbij gedanst en gedronken werd tot den volgenden morgen. Doch , Gode zij dank! ik heb bij dit alles goeden moed en hope; want drie zonen des Konings en vele anderen hebben zich daaraan niet alleen onttrokken, maar ook hun ongenoegen daarover doen blijken. Zoo begint dan hier ook het licht met de duisternis in strijd te komen; want vroeger was alles alleen duisternis; en Hij (ik vertrouwe het zijner liefde toe) Hij, die licht verspreidt, zal zegepralen.

„ 23 Sept. Heden verliet ik voor eene poos mi jn huis en eiland en zeilde naar het eiland Roma, waar ik meer dan een jaar lang niet was geweest, cn waar men zeer naar mij verlangde.

Sluiten