Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ Den 24 sten hield ik aldaar godsdienst in het schoolhuis. Velen, ouden en jongen, hadden er zich verzameld, waarop ik vroeg , wat zij wilden , dat ik lezen zoude. Zij verkozen het Evangelie van Johannes, waaruit ik dus eiken avond een hoofdstuk door volwassenen liet lezen, en dan het gelezene voor hun verstand en hart nuttig zocht te maken, besluitende met gezang en gebed.

„ 25 Sept. Dezen middag sprak ik met de ouderlingen en den schoolmeester en onderzocht naar het gedrag der Christenen. Zij zeiden mij, dat eenigen nog traag waren in het opkomen in de kerk, en dat ook nog andere ongeregeldheden onder hen plaats hadden, maar dat zij met het opperhoofd hun best deden, om alle traagheden en buitensporigheden te bestraffen. Bij mijn vertrek van Amboina genoot ik op mijn verzoek de gunst, om van den Weledelgestrengen Heer Gouverneur der Molukken drie brieven en drie vlaggen voor de opperhoofden van de drie eilanden Makisser, Roma en Wetter (welke twee laatste ik te bezoeken heb) mede te brengen, waarin de opperhoofden aangespoord werden , om hun best te doen, dat al de Christenkinderen in de school wierden gezonden, dat de Zondag op het plegtigst gevierd en de echt op eene Christelijke wijze wierd aangegaan, en om, zooveel mogelijk, aan mij en mijne medebroeders op de nabijliggende eilanden alle hulp en ondersteuning toe te brengen. Op dit eiland werkt deze brief in volle kracht, veel meer dan op Kisser. Op het

Sluiten