Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1834. N°. 6.

MAANDBERIGT

van het

NEDERLANDSCHE

ZENDELINGGENOOTSCHAP,

betrekkelijk de uitbreiding van het christendom, bijzonder onder de

HEIDENEN.

C E L E B E S.

Uittreksel uit eerf brief en uit het Dagverhaal van den zendeling

j. g. schwarz.

"Wij deelden u in N°. i onzer Maandberigten des vorigen jaars een en ander mede uit de dagverhalen onzer geliefde broeders riedel en schwarz , loopende tot den 3i stcn Maart 1832. Tegen het einde des voorleden jaars ontvingen wij van onzen broeder schwarz eenen brief, gedagteekend Kakas, 31 Dec. 1832, in welken eenigebelangrijke bijzonderheden voorkomen. Aldus schrijft hij: * Ik wil u het een en ander omtrent den toestand der inboorlingen, onzen werkkring en mij zeiven mededeelen. In de maand April (1832) be6

Sluiten