Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien, gelijk te voren reizende predikanten hier gedaan hebben, mogt noch konde ik voldoen. Den meesten toch, die genegenheid toonen, om tot het Christendom over te gaan, is het alleen om den naam te doen, opdat zij, wanneer zij naar de hoofdplaats gaan, een weinig meer aanzien mogen hebben. Er vinden echter eenige uitzonderingen plaats, waardoor het hart opgebeurd en de dikwerf droevige geest verblijd wordt. Vrienden zou ik wel genoeg ook hier op Kakas kunnen krijgen, indien ik hun maar dikwijls sterken drank wilde aanbieden ; daar ik dit echter niet doe, zoo wordt mijne woning slechts spaarzaam bezocht.

„ De afgoderij en het bijgeloof is iri de geheele Manahasse groot, doch veel onbeschaafder dan in andere Indische gewesten; gebergten, stukken hout en steen , zoowel ruw als kunstig bewerkt, worden door de Alvoeren aangebeden; maar vooral worden aan den boozen God Muntiana offeranden in menigte toegebragt, opdat hij hunne huizen of hen zeiven niet beschadigen zal. Is de bouw van een nieuw huis of hut voltooid, zoo wordt de Mun~ tiana door eenige geweerschoten uit hetzelve verbannen en ter eere van een' der goede Ondergoden een feest, fosso genaamd, aangerigt, waarbij dan gewoonlijk een varken geslagt, en door een der priesters Qwalian ), die het beste daarvan ontvangt, een weinig bloed gedronken en uit de gesteldheid van het hart en de overige ingewanden geluk of ongeluk voorspeld wordt. Deze plegtigheden worden vooral op sommige plaatsen verrigt bij het

6 *

Sluiten