Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oprigten, dat toch tachtig kinderen bevatten kan, en heeft den meester zoo lang eene woonplaats in zijn huis gegeven, totdat het huis, dat de negerij verpligt is voor den schoolmeester te bouwen, gereed is. Dus heb ik nu vijf scholen onder mijn opzigt, die mij tamelijk veel te doen geven en ten deele veel moeite kosten, maar ook veel beloven. Indien het den Heer behaagt onze zwakke pogingen hierin te zegenen, zoo zal het opkomende geslacht daarvan de vruchten inoogsten. Er zijn nog verscheidene opperhoofden hier in het gebergte, die om scholen en onderwijzers verzocht hebben; maar het ontbreekt mij aan geschikte voorwerpen tot onderwijzers.

VASTE LAND VAN INDIË.

BENGALEN.

Het navolgende berigt, voorkomende in een der laatste Maandberigten van het Londensche Zendelinggenootschap , nemen wij met blijdschap over, om deszelfs belangrijken inhoud niet alleen, maar ook omdat het plaatsen betreft, op welke Zendelingen van ons genootschap vroeger werkzaam waren. Het kan toch niet anders dan ons verheugen te zien, dat onze eerste arbeid op het Vasteland van Indiê niet te vergeefs is geweest niet alleen, maar aanvankelijk vruchten draagt en meerdere belooft, en dat alzoo, ofschoon de omstandigheden ons gedrongen hebben, om in 1827 onze toestemming te geven tot den overgang onzer vier Zendelingen lacroix , winckler. , irion

Sluiten