Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodanig overeen, dat bestuurderen zich verpligt gevoelen , om de zendingen aldaar buitengewoon te versterken en, indien zich geschikte personen daartoe opdoen, nog in dit jaar niet minder dan tien Zendelingen derwaarts te doen afreizen.

Tot staving hiervan dient het schrijven van onzen voormaligen Zendeling lacroix uit Kidderpore, van 19 October 1.1., hoofdzakelijk het navolgende behelzende:

„ De staat der Zendelingszaak in Bengalen wordt meer en meer aanmoedigend. Ofschoon het getal van bijzondere personen, die tot het Christendom overgaan , alsnog, in vergelijking met de verbazende bevolking, niet groot is, zijn er echter voorteekenen , die de hoop verwekken , dat de tijd niet ver verwijderd is, waarin het Evangelie over de afgoderij zal zegepralen. Onder dezelve behoort het dagelijks meer zigtbaar wordende verval van het godsdienststelsel der Hindoo's. De leerscholen, waarin de H. Schriften der Hindoo's worden uitgelegd en onderwijs in dezelve wordt gegeven , worden verlaten of schaars bezocht door weinige leerlingen. T tNuddea, de voornaamste hoogeschool, waren voorma'als ettelijke duizende leerlingen, thans slechts weinige honderden. Nieuwe Tempels worden niet meer gebouwd, en vele oude vervallen in puin. Vele Braminen , die hun bestaan vonden uit de plegtigheden, die de afgoderij voorschrijft, missen een groot gedeelte dier inkomsten en zijn genoodzaakt langs andere wegen hun onderhoud te zoeken. De boeijen, die door de kasten gesmeed zijn, worden dagelijks

Sluiten