Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer en meer losgemaakt. Er heerscht bij de onderscheidene hcidensche volksklassen een diep besef, dat hun godsdienststelsel kwijnt, en dat, welligt binnen weinige geslachten, het Christendom deszelfs plaats vervangen zal. De geest van onderzoek wint meer en meer veld;, de vloek der Priesters tegen dezulken, die hunne onfeilbaarheid betwijfelen, wordt minder geacht, soms zelfs bespot. Bij de prediking van het Evangelie worden de toehoorders talrijkeren meer oplettend, en het mag niet zonder blijdschap en dankzegging worden opgemerkt, dat, met zeer weinige uitzondering, ter plaatse, waar de waarheid het meest verkondigd wordt, het getal der hoorders het grootste is , ten overtuigende bewijze, dat meer dan enkele nieuwsgierigheid de aandacht opwekt en bezig houdt.

„ Veelbelovend is ook het vurige verlangen der Hindoosche jeugd naar onderwijs in de Engelsche taal. Het kan niet anders of de arlgemeene kennis van eene taal, die zoo uitgebreide middelen tötmededeeling van Christelijk onderwijs bezit, zal vele hinderpalen tot godsdienstige opleiding wegnemen, en krachtigen bijstand schenken aan de pogingen tot verspreiding van het licht der waarheid in dit land van uiterste donkerheid.

„Hoe luide deze omstandigheden roepen, om met verdubbelden ijver van dezelve gebruik te maken, behoeft niet aangewezen te worden. Het smart mij zeer, dat ik reeds twee jaren lang verhinderd ben, om eene reis binnenlands te doen, daar bij mijne afwezigheid niemand mij vervangen kon in den

Sluiten