Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invloed van den H. Geest. Zij trachten evenzeer naamchristenen uit den slaap der zorgeloosheid op te wekken, als voor blinde heidenen het licht van het Evangelie te doen opgaan. Een godsdienstig nieuwspapier, de Evangelist getiteld, door hen uitgegeven, is door tusschenkomst der Portugesche Roomsch-katholijken geschorst; andere kleine stukjes zijn echter onverlet verspreid geworden. ,, Een mijner genoemde medehelpers, afa ," zoo schrijft hij , „ had onlangs eene allergunstigste gelegenheid tot de verspreiding van velerlei godsdienstig onderrigt. Eene menigte studenten kwamen uit binnensteden en dorpen in de hoofdstad, sommigen op honderd mijlen afstands, en deze ontvingen met ongewone graagte de godsdienstige schriften, die hij hun uitdeelde, en velen,die dezelve gelezen hadden, vroegen naar meerdere boeken van gelijken aard." Afa schreef aan medhurst , dat hij zich op onaangenaamheden voorbereidde en vervolging wachtte, die zich echter nog niet geopenbaard had. Hij is geheel vervuld met het verlangen, om te werken terwijl het voor hem dag is, en hetgeen hem te doen gegeven is te doen met alle zijne krachten.

Het gewest Kanton heeft onlangs veel geleden door het water; vele rivieren zijn overstroomd, en zware regens, vergezeld met storm, hebben groote schade aangerigt. Er zijn duizende menschen verdronken , en een verbazend groot getal is gekwetst geworden bij het instorten hunner woningen, en is gestorven uit gebrek aan voedsel en schuilplaats.

7 *

Sluiten