Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De woning van afa is met die van anderen weggespoeld , en deze ramp in het zuiden, gevoegd bij die van schaarschheid door overgroote droogte in het noorden, van oproer in andere streken en van den dood der keizerin, die het geheele hof in rouw gedompeld heeft, hééft een floers over het geheele land verspreid, en behoefte aan vertroosting opgewekt. Voorspoed, weten wij, leidt ligt tot zorgeloosheid, tegenspoed daarentegen is de school der wijsheid. Met de bede, dat de bezoekingen, die China overkomen, tot deszelfs bekeering leiden mogen, sluit D r . morrisson dezen belangrijken brief.

Later , en wel den 6 December 11., schreef hij, mede uit Macao: „Sedert ik voor de eerste maal in China kwam, zijn er zesentwintig jaren verloopen. Groote veranderingen hebben er binnen dat tijdsverloop plaats gehad. In den loop van dit jaar heb ik, bij de vroeger uitgegevene, zestig duizend traktaatjes van één vel druks, uitgezochte gedeekens der H. Schrift bevattende, uitgegeven, en tien duizend exemplaren van een boekje van zestig bladzijden , gebeden en lofzangen behelzende. Deze zijn gedrukt met Chinesciie beweegbare karakters , op onze pers, die ik mij ten behoeve van mijn' zoon heb aangeschaft. De vier drukkers en vormers zijn op de Engelsch-Chinesche kweekschool opgeleid, twee derzelve wonen de godsdienstoefeningen des Zondags bij, doch zijn nog niet gedoopt. Afa is mij hierin zeer behulpzaam geweest, en is thans door agong vervangen , die

Sluiten