Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormer en zetter tevens is. Aka is thans te Kanton zeer werkzaam, bestuurt er de godsdienstoefeningen op den Zondag, verspreidt traktaatjes en drukt nieuwe, voor welke hij de stof ontvangt, zoo van den Amerikaanschen Heer bridcman , als van het Engelsche en buitenlandsche traktaatgenootschap , of die ontleent uit D r . milne's zamenspraken tusschen chang en juen ; ook is hij bijgestaan van eenen onbekenden, door tusschenkomst van den Heer gutzlaff. Afa en zijne medeleerlingen betoonen buitengewonen ijver in de traktaat - verspreiding te Kanton , bij winkeliers en studenten inzonderheid. Tot hiertoe hebben zij bij de regering geenen tegenstand gevonden, waarvoor zij hunnen God en Zaligmaker danken."

In een naschrift zegt de Heer morrisson : „ chooheensang , die vele jaren in het EngelschChineesch Collegie onderwijs gaf in het Mandarijnsch, en die in het vorige jaar door mij gedoopt is, is mij thans, als nationale medehelper voor rekening van het genootschap, van zeer veel dienst. Hij heeft een' aanvang gemaakt met het lezen der H. Schrift en het gebed in zijn huisgezin, hoezeer ook zijne heidensche vrouw daarmede in het eerst den spot dreef. Van tijd tot tijd wonen zijne buren die oefeningen bij, en des Zondags brengt hij op die wijze meer dan een uur met tien of twaalf hunner door. De Heer gutzlaff is op nieuw noordwaarts opgereisd, met eenen grooten voorraad van bijbels en traktaatjes, die hij van Ma-

Sluiten