Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lacca en Batavia ontvangen heeft. Er zijn hier vijf Amerikaansche zendelingen aangekomen , waarvan een zich in Kanton gevestigd heeft, twee naar Sïam vertrokken zijn en twee naar Java ; de eerste oefent zich in het Chineesch, de vier laatsten in het Maleitsch. De tijd des welbehagens nadert, zoo ik koop, voor China , en de zonen en dochteren uit het land van Siam zullen den Heer worden toegebragt. Prijst den Heer ! Hallelujah ! "

Een brief van den door Dr. morrisson genoemden afa , den eersten bekeerling uit China bij de Protestantsche zending, geschreven aan den Thesaurier van het Londensche zendelinggenootschap, zal door de vrienden der zendelingszaak ongetwijfeld met belangstelling gelezen worden. De brief luidt aldus: „ Leang afa biedt dit schrijven aan den achtingwaardigen Heer wilson aan, met eerbiedige onderdanigheid en met de beste wenschen voor zijne rust en weltevredenheid. Het is mij sedert eenige jaren gegund, dankbaar te mogen zijn voor de genadige bescherming van onzen Heer en Zaligmaker, en den invloed van Zijnen Geest, die mijn hart geopend en mijn' wil veranderd heeft."

„ De Heer morrisson heeft mij groote gunst en vriendschap bewezen met zijn onderrigt, door hetwelk ik eenige kennis heb verkregen aan de verborgenheden van het Evangelie. Ik zelf heb het Evangelie mogen prediken, en het volk mijner geboorteplaats sedert geruimen tijd mogen vermanen, en het groote voorregt genoten, dat, door de genade

Sluiten