Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die door deze stille predikers was aangebragt. Even weinig als wij ons hierover beroemen mogen, of ontkennen kunnen, dat nieuwsgierigheid hier de hoofdrol speelde, even zeker is het, dat wij zeggen mogen , dat het Evangelie hier op arendsvleugelen werd bekend gemaakt. De uitkomst blijft aan God bevolen, terwijl wij voornemens zijn hier terug te komen, niet om zelfvoldoening in te oogsten wegens de groote veranderingen, die hier plaats grepen, maar om den Verlosser te verheerlijken , die aan deze millioenen de middelen geschonken heeft tot kennis van den weg ten eeuwigen leven.

„ Bij een bezoek op een verder gelegen eiland was de begeerte naar boeken even sterk. Wij zagen er een bevelschrift, hetwelk op doodstraf het dragen van wapenen verbood. De priesters aldaar waren sedert lang begeerig naar Christelijke boeken , en weenden, als zij die niet bekomen konden. De inboorlingen, die meest allen lezen konden, en de boeken tot de laatste toe met drift begeerden, waren in den omgang hartelijk en innemend, en gaven in hunne vragen om onderrigt vele blijken van scherpzinnigheid. Welk een veld ligt hier open voor den arbeid van zendelingen; de harten zijn hier voor den indruk der waarheid geopend, en de huizen voor de ontvangst der Evangelieboden. Wij vertrouwen , dat onder het hoog en wijs bestuur van God, die de slagboomen der vrecsachtigste staatkunde verbrijzelen kan , alle belemmeringen hier

Sluiten