Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCH OOSTINDIË.

C E L E B E S.

Uittreksel uit het Dagverhaal van den zendelingbroeder g. j. hellendoorn , te Menado op Celebes, gehouden in het jaar 1832.

„Februarij. In den loop dezer maand bezocht ik niet broeder schwarz eerst de bovenlanden en daarna aan het zeestrand den post Amurang , die meer dan drie duizend zielen telt en waar ik zoo gaarne ook eenen zendeling geplaatst zag. Van Amurang gingen wij naar Tanawangko , bezochten daar de school met veel genoegen en ontwaarden de vorderingen der leerlingen, die honderd in getal waren, waartoe de ijver van den onderwijzer aldaar niet weinig bijdraagt. Ik bepaalde de gemeente bij het ééne noodige , (Luk. X: 42) en doopte eenige kinderen. In deze gemeente wordt meer belangstelling bespeurd in de godsdienst en het schoolonderwijs dan te voren.

„ In de maand Maart bezocht ik weder deze gemeente en bevestigde een paar in den heiligen huwelijken staat. Van Tanayvangko ging ik naar Tondano , ingevolge het verzoek . van broeder riedel , om de doopsplegtigheid van zijn zoontje bij te wonen. Daar komende, vond ik broeder riedel met zijne echtgenoot, broeder schwarz en ook mijne echtvriendin, die intusschen van Menado herwaarts was gekomen, allen verheugd te zamen, lovende en dankende God voor al het goede, dat Hij ons hier, in dit land onzer vreemdelingschap,

Sluiten