Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en broeder jungmichel in 1824 daar geweest. En daar de Zangersche eilanden tot de Residentie Mcnado en dus tot mijn ressort behooren, zoo ben ik 'er dan nu heengegaan, cn heb de 18 gemeenten en scholen bezocht en dezelve een weinig leeren kennen. Over het Christendom, dat ik daar gevonden heb, durf ik niet schrijven. Het is waar , in sommige negerijen heb ik veel meer goeds gevonden dan ik had verwacht, en onder deze verdienen genoemd te worden de negerijen Tagulandang, Siairw-Or.dang, Tamako, Taruna, Tabukan en Salurong; doch alles met betrekking tot de schoolkinderen , die in gemelde negerijen vele vorderingen hadden gemaakt in het lezen , schrijven , zingen en de Bijbelleer. Wat overigens den staat der gemeenten aangaat, deze is treurig; zij zijn diep onkundig en verzonken in bijgeloof en ondeugd. Evenwel is de gesteldheid dezer gemeenten, (volgens het getuigenis van iemand, dien ik op Siaww ontmoette) nog beter dan op de Zuidwester-ü\mden. Wenschelijk zoude het daarom zijn, en zoo ik geloof niet zonder eenig nut, wanneer een of twee zendelingen zich op deze eilanden vestigden , vooral op Siauw , dat in het midden van de Zangersch ligt, en meest geschikt is voor eenen zendelingspost. Het zoude, dunkt mij, nog al van belang zijn, om twee broeders hier te plaatsen, en onder eene bevolking van meer dan 20000 Christen-zielen te laten arbeiden. En dan zoude men welligt van daar, meer noordwaarts op, den toegang

Sluiten