Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin onderwijs wordt gegeven in dc Nederduitsche taal. Tot een bewijs van de vorderingen van vele leerlingen in het schrijven, zend ik u eenige toonschriften van de school te Kema, Liekupang, Menado, Tanawangkq en Amurang , die allen onder mijn opzigt staan met dc aldaar aanwezende gemeenten. Bij deze vijf gemeenten komen nog twee, namelijk Buntaoene en Bolang-ilang , zoodat ik nu zeven gemeenten, buiten de achttien op de Zangersche eilanden, onder mijn opzigt heb."

F R A N K 11 IJ K.

Onder al de beroeringen der volken, te midden van de pogingen van verhitte geestdrijvers, hoogwijze filozofen en ondeugende volksleiders, mogen wij ons verblijden wegens den stillen voortgang van het rijk onzes Heeren, en zijn ons hier vooral opmerkelijk de pogingen, welke in Frankrijk worden aangewend, zoo ter verspreiding van het zuivere Evangelie, als ter verbetering van het schoolonderwijs , en tot het afvaardigen van zendelingen onder de heidenen.

Vele Christenen, geleerden, kooplieden en anderen, zijn dit jaar weder te Parijs zamengekomen, om zich in gebed en dankzegging te vereenigen, bij gelegenheid der vergaderingen van de Bijbel- Zendeling- en Traktaat-genootschappen.

Sluiten