Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlaten en onze hoop en verwachting onwankelbaar vestigen kunnen. In dat geloof wensche ik mij dan ook verder in dit land der vreemdelingschap en beproeving, en bij het smartelijk gevoel van toenemende zwakheid, met getroosten moed den Heer aan te bevelen; niet twijfelende of het zal meer en meer bij de uitkomst blijken, dat alle zijne paden goedertierenheid en waarheid zijn, den genen die zijn verbond en getuigenissen bewaren, en dat dengenen die Hem liefhebben, alle dingen medewerken ten goede.

„ Mogen in dat geloof alle nieuwe aankomende Zendelingsbroederen zich aan den Heer overgeven, dan zullen zij ook, wanneer zij in zijne dienst werkzaam zijn en het getuigenis van een goed geweten hebben, bij alles wat met hen gebeurt, al ondergaan zij ook, gelijk ik ondervond, verwerping , miskenning, ongunstige beoordeeling, beschimping en verdrukking, den grooten Apostel der Heidenen eenigzins kunnen nazeggen: „ door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als verleiders en nogtans waarachtigen, als onbekenden en nogtans bekend, als stervende en ziet wij leven, als getuchtigd en niet gedood, als droevig zijnde, doch altijd blijde, als armen doch velen rijk makende, als niets hebbende en nogtans alles bezittende."

„ Wat aangaat de godsdienstige gesteldheid der genen, onder wie ik werkzaam ben, de opkomst tot de openlijke verkondiging van Gods woord, is nu eens redelijk wel, en dan weder schraal en be-

Sluiten