Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen Hawels en ÏVillsto-wn gehouden, bedroeg het getal vijf honderd, en ruim honderd personen vierden den dood des Heeren.

T e Brainerd, Cr eekpat h, Carmel, JVillstown , Hightoy/er, Candy's Creek , Nieuw Echota en Almohee,z\ya thans twee honderd tweeënzestig bekeerlingen , meestal Indianen , eenige Afrikanen en enkele blanken. De zendelingen getuigen aangaande de leden dezer gemeenten, dat als men terug ziet op hetgeen zij vroeger waren , en in aanmerking neemt de verzoekingen en kwade voorbeelden door welke zij omringd zijn , hunne naarstigheid, hunne naauwgezetheid in het betrachten van hunne pligten, en hun christelijk gedrag in het algemeen, lofwaardig zijn.

Op de onderscheidene posten zijn thans honderd negentien leerlingen in de scholen, de helft waarvan in staat is het N. T. te lezen. Tien of vijftien derzelve worden tot onderwijzers opgeleid.

Heerscht onder een deel dezes volks, omtrent de opvoeding hunner kinderen groote onverschilligheid, de belangstelling daarin bij het meer verlichte gedeelte groeit van jaar tot jaar aan. De ouders der kinderen te Nieuw Echota , hebben twintig Dollars bijgedragen tot ondersteuning der school. Ook heeft men scholen verlangd op sommige naburige plaatsen, waar het volk een schoolhuis wil bouwen, en ook eenen onderwijzer bezoldigen als men er hun een kan zenden. De zendelingen zijn gemagtigd om inlandsche onderwijzers te gebruiken, om het volk in het lezen en schrijven hunner eigene taal

Sluiten