Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten zeggen, dat donkere wolken zich over dit volk te zamen pakken. Het is ongewis of zij in hun land blijven, of naar elders ten westen van de Missisippi zullen moeten verhuizen; vooral daarom is het pligtmatig zich hunne belangen aan te trekken, en hun lot zoo veel mogelijk te matigen.

De Cherokeezen zelve zijn het onderling niet eens, of zij met de Vereenigde Staten eene overeenkomst sluiten, en hunnen bodem verlaten zullen ; tot hiertoe waren alle aanbiedingen om hun land af te staan te vergeefs. Men heeft eindelijk ambtenaren gezonden om hetzelve op te nemen, en dit deed velen besluiten om te vertrekken en zich aan hunne broeders bij de Arkansas-xWitr aan te sluiten. Blijft deze onzekere staat nog lang voortduren, dan moet zulks tot verderf van het volk uitloopen.

ARKANSAS CHEROKEEZEN.

De missie onder dit volk werd in 183a versterkt door den Heer h. r. wilson, die sedert als een onvermoeid Evangelie-dienaar gearbeid heeft. Mejufvrouw stetson, die gedurende elf jaren met grooten ijver en zegen in de school te Durght werkzaam was, heeft wegens den wankelenden staat liarer gezondheid, het bestuur der min drukke school te Forks of Illinois op zich genomen. De Heer newton deed met goedkeurig van het bestuur eene reis naar Nieuw Engeland, en begaf zich daarna naar Boston , ten einde met bestuurders te raadplegen.

Sluiten