Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ zulk een' slag hebben wij grootelijks Gods goede beschikking te danken, dat onze broeder a. gf .RicKE, in April 1832 tot ondersteuning van broeder kam afgezonden, reeds op den 3 den December van hetzelfde jaar te Amboina aankwam : dus nog ruim zeven maanden vóór het overlijden van zijnen waardigen en door hem zeer hoog geschatten voorganger, van wien hij nu nog zoo veel nut heeft kunnen hebben, om dcszelfs geschikte opvolger te zijn. Hij is nu ook door het Gouvernement provisioneel tot leeraar op Amboina aangesteld. Wij ontvingen getuigenissen van zijnen warmen ijver, om het goede werk der Evangelieprediking op de Moluccos voort te zetten. En men meldt, dat hij aanvankelijk goeden inga'ng vond en reeds schoone vorderingen maakte in de Maleitsche taal. Dat hij inzonderheid ook liet onderwijs niet alleen, maar de Christelijke opvoeding der jeugd en de vorming van geschikte onderwijzers en leidslieden voor de scholen, behartigen wil, blijkt uit het ontwerp, hetwelk hij desaangaande ons gezonden heeft. Wij verblijden ons , dat de mededeeling hiervan aan het Nederlandsche Bijbelgenootschap van zoo gunstig gevolg is, als in No. LI van deszclfs Berigten is te zien.

Niet minder aangenaam is het ons, dat de Heer ons reeds zoo spoedig eenen jongman van Christelijken zin en genoegzame bekwaamheid heeft doen vinden, die gereed staat, om dezer dagen van onzentvvege tot Medehelper van broeder gericke , bijzonder voor de scholen, naar Amboina te vertrekken. Het is e. n, 1, roskott van Gildehaui

Sluiten