Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in liet Graafschap Benthéim, laatstelijk in eeije school te Amersfoort werkzaam. Hij beantwoor# aan onze goede verwachting *. en de beste vriend der. kinderen verzelle, hejp.e en -^egene hem !

Wij mogen hier ook nog melden, da,t broeder gericke reeds in den echt verbonden zal zijn aan onze Zendelingszuster, de Wed. §priet, geb. oudst hoff , die, met hare zuster h. oudshoff in het verleden jaar van hiervertrokken en in October behouden te Batavia aangekomen, den 31 Januarij 1,1. de plaats van hare bestemming B Amboina , bereikt had.

Onze broeder keijzer , mede voor deze streken bestemd, heeft zich langer dan broeder gericke te Soerabaija opgehouden; doch is sedert Mei 1833 op Amboina , waar hij zich vooreerst hoofdzakelijk beijverde tot het aanleeren der Maleitsche taal. Hij zou naar Saparoca gaan.

nO lilyy.; sv Va n de broederen fïnn op Banda, jungmichel op Ternate- , die met voortdurende zwakheid eii ziekelijkheid kampen, en vqnck - op Ceram r hebben wij- geene belangrijke bijzonderheden mede te deelen.

, nistb m V sw^ay^ tb i;:sn «asgi..7 Meer, hebbed wij. vim Celebes te herinneren.' Onder eëné talrijke bevolking, zijn aldaar onze drie broederen hellendoorïj te Menado , riedel te Tondano, en schwarz, tot zijne woning nóp Langowang in gereedheid zal zijn, te Kakas gevestigd. Zij genieten , ook volgens de laatste berigten van October t8 33 5 doorgaans gezondheid, en zijn in overeenstemming met elkander werkzaam. Veel vrucht

Sluiten