Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het aanbreken te zien van eenen dag, waarover de Heer beter licht zal doen schijnen!

Onze zending op de Zuid)vest£r-ti\ttt\fex\. , welker hoofdpunt op Timor gevestigd is, leverl ons nog op den duur veel teleurstelling op. De laatste tijdingen loopen meest tot de helft van het vorige, eene enkele tot het begin van dit jaar.

Wat wij van de aldaar zich bevindende Europesche Christenen vernemen, is in 't algemeen beklagelijk. In plaats van voorbeelden te zijn en medewerkers , benadeelen zij veelal, door ligtzinnigheid en zedeloosheid, den Evangelie-arbeid, die aan de heidenen wordt besteed. De volstrekte regeringlo'ósheid op de meeste dezer eilanden en verkeerde gezindheid van vele opperhoofden waren ook een groote hinderpaal. De treffende verliezen van Zendelingen , in de laatste jaren hier bij herhaling geleden , doen zich meer en meer gevoelen. De pogingen, om opengevallene plaatsen te vervullen, zijn gedeeltelijk verijdeld. De broeder douwes is eerst door ligchaamsongesteldheid gehinderd en heeft vervolgens eene andere bestemming in de Oost gezocht; terwijl men eindelijk in de onaangename noodzakelijkheid gekomen is, om hem zijne betrekking op ons genootschap te ontzeggen. Broeder ploegman , wien uitsluitende zorg voor de scholen bij deze missie was aanbevolen, is te Soerabaija gehuwd en heeft zich, op uitnoodiging van den Sultan en vele leden der gemeente van Sumanap, onder goedkeuring van het O. I. Gouvernement, aldaar als leeraar gevestigd. Hij moge daar nuttig

Sluiten