Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ƒ aooo ter zijner beschikking heeft gesteld, uit belangstelling- in zijn gewigtig werk en tot bevordering van het groote doel zijner zending. Wij bevelen hem aan dien algenoegzamen Heer, aart wien hij zich heeft overgegeven, en voor wiens Naam hij gereed is te leven en te sterven!

Wij verheugen ons, ook te kunnen gewag maken van de goede uitzigten bij toeneming in Bengalen geopend, waar door onze Zendelingen begonnen is, wat thans door de Engelsche genootschappen voortgezet en door onzen Heer uitnemend gezegend wordt. Er wordt eene allerbelangrijkste verandering in begrippen bespeurd, en men beijvert zich dus tot buiten? gewone versterking der zendingen aldaar: hetwelk te meer zal noodig zijn, om hetgeen hier geleden is, zoo door den dood, als door de verzwakking van verscheidene veelbelovende Zendelingen in de laatste jaren. Onze voormalige Zendeling lacroix berigtte ons van Kidiierpore bij Calcïtita , zijnen welstind en veel 'gunstigs , voor ,de zaak v4n« het Evatlgelie onder de Hincto'$.CO» Broeder iiuon hervatte zijne correspondentiè "mét ons , in een' brief van. Vipcry bij Madras , 29 Maart 1833, die ons een belangrijk verslag getft van die zending en zijne werkzaamheden: aldaar, en ons óolc bekend maakt met eene nieuwe Bijbelvertaling in liet Tamulsch, door den Heer rhënius té Polamcottah vervaardigd (a). Een dagyerhaal van broeder wiisfcKi'fcR- tót 25 Jnlij

(O Zie Maandberigt 1833 , No. 10, 1834, No. 6O)

Zie Maandberigc 1834., No. a «1 s.

Sluiten