Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vlissingcri. Voorbeeldig blijft de landgemeente van JFarmveld , inzonderheid door het aanzienlijke getal van vijftig leden, die, in weerwil van de tegenwoordig min gunstige omstandigheden des landmans, mildelijk bijdragen. Op verscheidene plaatsen wordt met vrucht gewerkt door de aldaar bestaande Afdeelingcn. Bestendig wordt ook de zaak bevorderd door de Vrouwen-hulpgenootschappen te Amsterdam, Medemblik, Middelburg, Nijmegen , Ridderkerk , Rotterdam, Sneek, Utrecht en Vlissingcn; terwijl er ook te Groningen een is opgerigt, dat reeds honderd leden telt. Zeer ijverig wordt te Amsterdam gewerkt door het Hulpgenootschap onder de Herstelde Evartgeliesch Luthersche Gemeente, gelijk ook door het Stuiversgenootschap. Te Schiedam zijn twee vrij talrijke leeskringen, welker leden wekelijks één stuiver voor ons genootschap betalen en daarvoor nuttige, godsdienstige geschriften ter-lezing krijgen. Onderscheidene nuttige inrigtingen blijven gezegend werken, of komen hitfr en daar tot stand. Zoo werd onlangs te Amsterdam het onderwijs aan behoeftigen met goed gevolg doelmatiger inmengt; te Groningen zijn? van wege óns genootschap-, in vereeniging met het Bijbelgenootschap, Zondagsscholen opgerigt, en onder het bestuur van twee geachte vrouwen wordt een fonds verzameldom behoeftigen, zoo ouden als jongen, godsdienstig onderwijs te verschaffen; en te Vlissingen kwam ook eene Zondagsschool tot stand en heeft de Afdeeling zich liet onderwijs der Krijgslieden aangetrokken.

Sluiten