Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het door het gouvernement der Vereenigde Staten toegestaan schoolfonds (twee duizend Dollars 'sjaars) zoude besteed worden voor het onderhoud eener volksschool alhier, onder hun eigen toezigt, en maakten dien ten gevolge schikkingen tot aankoop van gebouwen en andere benoodigdheden te Fairfield. Doctor palmer nam het bestuur daarover op zich, Mejufvrouw johnson het onderwijs, en er werd eene Commissie uit de Cherokeezen verkozen tot aanneming en ontslag van leerlingen, terwijl een hunner belast werd met de zorg voor het huishoudelijke. Alle de kinderen van genoegzamen ouderdom, in de nabijheid van dezen post wonende, laten zich meer of min geregeld in deze school vinden.

De school te Forks of Illinois , in Augustus 1830 opgerigt, telde sedert dien tijd veertig leerlingen, maar leed zeer door ziekten, welke sterk onder de Indianen en ook in het huisgezin van den Heer newton heerschten. Thans is het getal omtrent dertig Indianen en zeven blanken, die naarstig zijn en goed van gedrag. Zij kunnen allen schrijven, velen ook zingen, lezen en rekenen. De ouders nabij dezen post hebben besloten hunne kinderen in de school te doen opvoeden.

Op alle posten zijn Zondagsscholen. Die te Durght telt zeventig leerlingen, die te Fairfield heeft veertig a vijftig, en die te Forks of Illinois omtrent dertig leerlingen.

Ze er onlangs zijn er schikkingen gemaakt, door den gemagtigden der Vereenigde Staten, tot oprigting

10 *

Sluiten