Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder het volk gezonden tot verspreiding van liet brood des levens.;,

CHICKASAWS.

De werkzaamheden der missie onder dit volk hebben in het verloopene jaar veel belemmering ondervonden. In October 1832 werd tusschen de Chickasaws en de gezanten der Vereenigde Staten eene overeenkomst gesloten, volgens welke de landen der eersten zouden geschat en verkocht, en de opbrengst gedeeltelijk aan de Chickasaws zoude betaald worden, opdat zij, zich naar elders begevende, nieuw land zouden kunnen aankoopen en zich van het noodige voorzien; zij mogten echter een derde deel van hun tegenwoordige land in bezit houden, om dit na verloop van drie jaren te ontruimen; kunnen zij binnen dien tijd geen nieuw land vinden, dan mogen zij blijven of dit derde deel des lands behouden, mits onderworpen aan de wetten van den Staat.

Het gevolg van dit traktaat is eene verzwaring van het kwaad, dat het sluiten van hetzelve voorafging. Onder de Indianen heerscht groote ontevredenheid en radeloosheid, en de blanken , die van alle zijden hen verdringen, kwellen en benadeelen hen bovendien door regtsgedingen en berooving van hun eigendom ; terwijl deze blanken , zoo het schijnt, het verderf des volks voltooien willen door den aanvoer van groote hoeveelheden sterken drank, die zij aan de huizen uitventen. Buitengewoon

Sluiten