Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooge prijzen worden voor dit verwoestende vocht gevorderd; en zoo verzoekt men niet alleen, maar bedriegt ook de arme Indianen tot hun tijdelijk en zedelijk nadeel. De meer verlichte Indianen beklagen en verdedigen zich, doch zonder gevolg.

Wordt het traktaat uitgevoerd, dan is het geheel onzeker werwaarts de Chickasaws zullen trekken. Men verneemt, dat zij door de Choctaws zijn uitgenoodigd, om zich bij hen tusschen de Arkansas- en de roode rivier te vestigen. Deze twee stammen spreken dezelfde taal.

Het laat zich wel vermoeden dat het Evangelie weinig voortgang hebben konde onder zulk een verontrust en geplaagd volk. Allerlei kunstgrepen en verleidingen zijn te baat genomen, om de leden der gemeente af te trekken van hunne standvastigheid, en helaas! met te veel gevolg. Groote dwaasheden en zinnelijkheid hebben er plaats gehad, velen zijn in de zonde gevallen. Zeven lidmaten werden uitgesloten van de voorregten der kerk. Doch het groote gevaar, waaraan men is blootgesteld, heeft bij anderen, zoo het schijnt, gunstig gewerkt. Sommigen , die de waarheid hadden beleden , keerden terug van de dwalingen hunnes wegs, werden ijveriger in het gebed en voorbeeldiger in hun gedrag; een groot aantal onbekeerden werd overtuigd van zonde, en eenigen gaven blijken, dat zij den Heer van harte waren toegedaan.

De leden der gemeente nabij Martijti wonende, hijzonder blootgesteld zijnde, vielen in denzelfden bedroevenden staat. Hun getal bleef, als het vorige

Sluiten