Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHOCTAWS AAN DE ROODE RIVIER.

De Heer wright , op zijnen togt uit het land der Chpctaws te Little Koek ziek geworden, herstelde in zoo verre, dat hij op den i4 de n September 1832 het nieuwe veld voor zijnen zendelingsarbeid kon intreden. Weldra vond hij eene geschikte plek gronds , die hij Wheelock noemde, naar den eersten; Voorzitter van het Collegie te Darmouth, die een warm vriend der Indianen was, en vestigde aldaar eenen zendelingspost. Hij vond in deze streek een getal van omtrent twee duizend Clioctaws, die binnen den afstand van tien of twaalf mijlen van zijnen post woonden.

De Heer williams , die. in Julij 183a dit nieuwe land der Choctaws binnen trad, noemde de plaats van zijnen nieuwen zendelingspost Bcthabara. Rondom dezen post is mede een groot aantal Indianen, hetwelk binnen den omtrek van tien mijlen vier duizend zielen draagt, en op verderen afstand met nog eenige duizenden vermeerdert wordt.

De Heer hotchiun, die met den Heer moulton vroeg in December aankwam, is gemagtigd eenen bijzonderen post te beginnen onder de ChristenChoctaws nabij Wheelock , waartoe hij door twee opperhoofden ernstig werd aangezocht.

De Zendelingen werden over het geheel met veel toegenegenheid bij de Christen-Choctaws ontvangen cn begonnen aanstonds hunnen arbeid onder zeer bemoedigende uitzigten. De kerk te Bethabara werd

Sluiten