Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zendeling, zich aangesloten aan de leeraren der Baptisten en Methodisten, die kort te voren in dit land zich vestigden. Vele Creeks zijn tegen het Christendom zeer vooringenomen.

Eene kleine school, door den Heer weed begonnen , moest weder gestaakt worden bij de nadering van het gure weder, daar de kinderen niet behoorlijk gekleed waren. De Heer fleming opende naderhand eene andere met vijftien kinderen. De Creeks zijn over het geheel verlangende, dat hunne kinderen beschaafd wordén , en vooral dat zij kunnen lezen in hunne eigene taal. Er is voor het zendelingswerk onder dit volk een veelbelovend veld, en daar hetzelve niet ver uit elkander verstrooid woont, zoude men scholen kunnen oprigten , die digt onder het bereik van al het volk zijn.

ZENDING ONDER DE OSAGES.

Deze missie bestaat uit vier posten, namelijk iJnion, Hopefield, Boudinott en Harmomj , op welke zestien personen, (meerendeels gehuwd) waarvan vier Zendelingen , werkzaam zijn in verschillende betrekkingen. Op alle deze posten worden de openlijke godsdienstoefeningen op Zondag gehouden; terwijl nog twee of drie andere bijeenkomsten in de week plaats hebben tot gebed of bijzonder godsdienstig onderwijs in de scholen, bovendien doen de Zendelingen van tijd tot tijd bezoekreizen naar de nabijgelegene dorpen van hot land der Osages , en op dezelve vonden zij in den

Sluiten