Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lezen. Te Sandij Lakc is ook eene school met vijftien tot twintig leerlingen in den vorigen herfst begonnen en voortgezet, terwijl de Zendelingen in den loop dezes jaars er nog drie dachten op te rigten.

Christelijk onderwijs kon aan deze Indianen slechts zeer beperkt worden toegediend. Men kon hen alleen en met moeite in kleine gezelschappen bijeen krijgen. Nogtans hebben de Zendelingen algemeen ééne godsdienstoefening des Zondags gehouden en overigens zoeken zij het volk dagelijks in hunne woningen op, zoo veel hunne overige werkzaamheden zulks gedoogen, zoekende hun dan zoo veel mogelijk nuttig te zijn. Men neemt hierin vrij algemeen genoegen. Weinig tegenstand heeft men doen blijken; sommigen hoorden met aandacht naar hetgeen de Zendelingen hun toespraken en van een of twee personen gelooven de Zendelingen, dat de Geest des Heeren in hunne harten werkt. Een Indiaan stierf in het vrolijke uitzigt op de eeuwige zaligheid.

Veel is er nog, dat den spoedigen voortgang des Christendoms en der beschaving onder dit volk beletten zal; maar ook een en ander, dat daarop gunstigen invloed hebben kan. Tot het eerste behooren het zwervende leven des volks, de moeijelijkheid, om aan eene Zendelingsfamilie het noodige onderhoud te verschaffen, de gehechtheid der Indianen aan hunne kijgeloovigheden en hunne oorlogzuchtigheid; tot het andere de gunstige stemming der blijvende pelterijenhandelaars , die algemeen gelooven , dat de be-

Sluiten