Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijdelijk hulpmiddel te zijn, zoolang wij China zelve niet bereiken konden. De meening, dat men in China niet indringen en aldaar werken kon, maar de Zendeling aldaar den dood onvermijdelijk te gemoet ging, was oorzaak, dat slechts één Zendeling zich te Kanton ophield, die een burgerlijk beroep bekleedde en derhalve beveiligd bleef tegen vervolging. Het grootste gedeelte onzer Zendelingen bepaalde deszelfs arbeid tot eenige duizenden van emigranten, met de hoop van nu en dan eenige godsdienstige boeken door middel der Jonken in China binnen te brengen. Tijd en omstandigheden hebben de ongegrondheid dier veronderstelling aan het licht gebragt.

„ De ondernemende gutzlaff heeft getoond, dat China niet ontoegankelijk is, daar hij, op verschillende tijden, verschillende plaatsen heeft bezocht en daarbij ondervonden, dat Christelijke pogingen niet geheel verhinderd worden, daar hij in alle de zeeprovincien van China duizenden van boeken en traktaatjes heeft kunnen verspreiden. Hij zegt daarvan in zijn' laatsten brief aan mij geschreven: „ „ Hier is eene wijde deur geopend. Ik heb uitgebreide streken doorkruist, met eene menigte boeken, en had mij slechts daarover te beklagen, -dat ik er veel te weinig had, daar dezelve met eene graagte werden aangenomen, die ik te voren niet • gekend had. Wij kennen China , uit een Christelijk oogpunt bezien, in het geheel niet. Er is geep land in Azie , door inlandsche vorsten bestuurd < zoo gemakkelijk te naderen als China. Ik hoop eene reis door geheel het midden van China te doen >

Sluiten