Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ Eens vooral, in welke betrekking ik ook in de toekomst mogt treden, altijd zjl het mijn doel zijn, om liet rijk des Verlossers met meerdere kracht en nadruk uit te breiden. Dit is mijne keus, en door de hulp des Heiligen Geestes zal ik daarin tot den einde toe volharden."

Uiltreksel uit eenen brief van den Noordamerikaamchen Zendeling David Abeel.

Deze Zendeling schrijft het volgende:

„ Om het aanbelang van China voor den zendelingsarbeid vergelijkenderwijze bloot te leggen, heb ik doorgaans opgemerkt, dat gemeld Keizerrijk grooter is dan gansch Europa, en het dubbel der inwoners van dat werelddeel bevat. Nemen wij aan, dat over de geheele aarde een aantal van vijftig duizend Evangeliedienaars arbeiden, dat wel te hoog zal geschat zijn, en dat die allen naar China als Zendelingen werden afgevaardigd, en aan ieder van hen een duizendtal Chinezen ter onderwijzing werd toevertrouwd, dan zouden bijna zevenachtste deelen der bevolking nog onverzorgd blijven. In deze oorden van donkerheid en schaduwen des doods treden dagelijks omtrent vijftien duizend volwassenen de eeuwigheid in! Hoe aandoenlijk is deze voorstelling , en hoe dringend wekt zij de Christenen, alle Christenen op, om toch de handen in een te slaan, ten einde deze millioenen voor Hem te winnen, die dezelve gekocht heeft met zijn bloed, en wiens roem aan hunne teregtbrenging zoo onafscheidelijk is verbonden."

Sluiten