Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMERIKA.

NIEUWE ZENDINGEN ONDER DE PLATKOPPEÏf EN PATAGONÏÊRS. (i)

Men vindt in de nabijheid van de Westelijke grenzen der Vereenigde Staten van Nocrdamerika nog twee landen, die wel derzelver heerschappij erkennen, maar waar zich tot hiertoe slechts weinige Europeanen hebben nedergezet, te weten het gebied van Missouri , oostwaarts van het Rotsgebergte, en dat van Oregan, ten westen van hetzelve. Missouri beslaat eene oppervlakte van drieenveertig duizend vierkanle mijlen, door welke de rivier Missouri met hare onderscheidene zijtakken henenstroomt. De in vele stammen verdeelde Indianen, die dit groote land bewonen, leggen zich meer of min toe op den akkerbouw, maar vinden meestal hun onderhoud in de veeteelt, de jagt en den handel in pelterijen. Oregan , dat tien duizend vierkante mijlen groot is, grenst ten westen aan de Stille zee, langs welker kusten eene hooge bergketen zich uitstrekt. Het land tusschen deze en het Rotsgebergte gelegen heeft eene gematigde en aangename luchtsgesteldheid; hetzelve is bergachtig, maar vruchtbaar, en door een heerlijk woud bedekt, terwijl de groote Columbiarivier met hare onderscheidene armen er door henenvloeit. De Indianen, die hetzelve bewonen, ten getale van veertien duizend, leven van de jagt en de vischvangst, van boomvruchten en wortelen.

(O Dit berigt is ontleend uit de Missions-berichte der Gesellschaft zur bcförderung der EyangelUchcn flfissioneii tutter din Heiden zu JSerlirt, 1834, "•

Sluiten