Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij met veel geloof en geduld in onzen arbeid volharden, en onzen God ter eere mogen wandelen, en dat de Heer zicli weldra erbarme over dit arme volk, en Zijn' Heiligen Geest in rijke mate op het dorre aardrijk uitgiete."

Meent echter niet, dat de Zendelingen door die zwaarte hunner taak zich ontmoedigen laten. Hoort den Zendeling müller . » Hoe gaarne zoude ik door blijde uitkomsten den moed en den ijver der geloovigen sterken en aanvuren, zoo mij dit mogelijk ware. Het blijft wel eeuwig waar: de Heer is Koning, en Hij heerscht, al is het nog slechts in het midden Zijner vijanden, en omdat Hij heerscht kan de uitkomst niet twijfelachtig zijn; maar aan die blijde uitkomst, ook bij eene haar wedersprekende ervaring, echter in geloove vast te houden, o! hoe zeldzaam, hoe kort gebeurt ons dat! De beloften van Gods woord mogen en moeten eiken Zendeling en alle arbeiders voor jezos ' Koningrijk met de levendigste hoop vervullen; zonder deze ware de arbeid ondragelijk zwaar, ja onmogelijk; maar in ons ongeduld verwachten wij den tijd der vervulling te spoedig, en bedenken niet, dat bij den Heer duizend jaren zijn als één dag. Aau de andere zijde weder, als wij de sterkte der vijanden en de veelvuldige belemmeringen, die zij aan de uitbreiding van Gods Koningrijk in den weg leggen, en daartegenover het kleine getal en de zwakheid der strijders voor christcs ' zaak ons voorstellen, dan worden wij van tijd lot tijd met vrolijke bewondering der behaalde zegepralen ver-

Sluiten