Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wigt, en gij zult bevinden, dat uwe nering toeneemt, en dat Gods zegen rust op uw werk. En al won iemand ook nog zoo veel door bedrog, onregtvaardig verkregen goed maakt zich vleugels. Gij moet in alle dingen opregt zijn. Door leugen is dit land in zoo treurigen toestand gekomen. Alzoo naar de waarheid, naar het licht henen!" Onder dit spreken had zich reeds een groote kring van toehoorders om mij heen verzameld. Eenigen gaven hunne toestemming. Een had er op het woord licht zijne hoogwijze aanmerkingen. Twee mannen geraakten in gesprek. » Wat hij daar zeide," sprak de oudste, » dat wij niet in de leugen , maar in de waarheid moeten wandelen, dat is een goed woord." »Ja, dat is het ook," sprak de ander, » maar dat weten wij zeiven wel. " » Weten doen wij het," hervatte de eerste, » maar wij moesten de leugen vaarwel zeggen." »Maar het is de bedoeling van den leeraar," zeide de tegenspreker, » dat wij ons tot Christus begeven moeten, dat bij dien de waarheid wezen zou. Dat is het eigenlijk, wat men zoekt." » Dat moeten wij weten," antwoordde de vriendelijke oude man, » ieder handele daarin naar zijn' smaak; maar wat de leeraar gezegd heeft is rigtig. Een Christen behoeft men daarom nog niet te worden." Nu begon ik weder: » Gij moet nagaan, waar al leugen is. Er is leugen in den winkel, leugen in het hart, 'in uwe huizen, in uwe tempels. Alle leugen moet gij verlaten; dan zal het u wel gaan. (»Heb ik hel niet gezegd?" zeide de tegen-

Sluiten