Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreker.) Door de afgoderij is dit land aan de leugen overgegeven. De mensclien liebben den waren, levenden God verlaten, en het werk liunncr handen gaan aanbidden. Van den beginne is dat zoo niet geweest. Uwe voorvaders hebben geene afgoden aangebeden. Door de zonde zijn de menschen ia zulk eene duisternis geraakt. Verlaat die leugen en duisternis, dien nood en ellende, en komt tot waarheid en licht, heil en leven. Maaide waarheid wast niet van zelf op den bodem van het menschelijke hart; zij moet er in geplant worden. Daar heeft men een' tuinman toe noodig, en die tuinman is jezds christijs . Die plant de waarheid in allen, die in Hem gelooven." »Heb ik het niet gezegd?" sprak nu weder dezelfde tegenstander. Ik had intusschen eene groote en aandachtige schare rondom mij , aan welke ik ten slotte nog met meer andere woorden christts predikte."

Wilt gij u overtuigen van de getrouwheid der Zendelingen, hoort, hoe zij bij de Christenen uit de Heidenen de overgeblevene gehechtheid aan hel onderscheid der Kasten te keer gaan. De Zendeling fritz verhaalt: »Wij berigtten vroeger reeds, dat zich eenige Protestantsclie huisgezinnen, door de regering hier gevestigd, over de Evangelieprediking schenen te verblijden. Het bleek echter weldra, dat zij leden aan eene krankheid, die zich niet zoo gemakkelijk laat genezen. Ik bedoel den Kasten-trots. Terstond was er reeds ontevredenheid over het zitten iu de kerk; zij wilden met

Sluiten