Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan zich zei ven, dan een' grooten lioop, die jehova en baal te zamen wil dienen, en daardoor toont vervreemd te zijn van het leven uit God. Wat zullen wij denken van zoogenaamde Christenen , die tot een' onzer medehelpers, omdat hij van wat hoogere Kaste is, zeggen: »Gij moogt van de gaanderij tot ons spreken, terwijl de ander, (een Paria) beneden staande ons het woord kan verkondigen."(1) »Daar zich nu deze verkeerde geest op Paschen van het jaar 1845 hijzonder in het oog vallend openbaarde, zoo konden wij niet langer zwijgen. Wij verklaarden hun onder vier oogen en in het openbaar, dat wij het om des Heeren wil niet langer mogten aanzien, en dat wij ons dus, wanneer zij verder de godsdienst wilden bijwonen, van harte verblijden zouden, als zij alle onderscheiding van Kasten daar varen lieten; maar dat wij er geenerlei voorrang om der Kasten wil konden dulden, daar dit strijdig was met Gods woord. Zij sloegen ons voor, dat hun zou worden toegestaan in een' bijzonderen hoek of op den grond te zitten, terwijl de anderen, en zelfs de Heidensche schoolmeesters, die somtijds de godsdienst bijwonen, op banken zitten; maar wij konden hun dit natuurlijk niet toeslaan, en nu verkozen zij zich van ons en van de prediking des w'oords terug te trekken, en in hun' half lieidenschen toestand te blijven. Wij waren hierover zeer bedroefd, maar meenen naaiden wil des Heeren gehandeld te hebben, en dit maakt ons het bittere zoet. Regtstreeks kunnen (1) De Kaste der Paria's is eene der laagsten.

Sluiten