Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dertien duizend Negers staan onder hare Christelijke zorg. Buitendien heeft de Broedergemeente in diezelfde kolonie eene kleine, maar belangrijke Zending onder de Boschnegers. Omtrent deze willen wij u in dit uur eenige bijzonderheden mededeelen. Zij zijn uwe aandacht overwaardig.

Wij behooren u eerst met deze Boschnegers of Vrijnegers , zooals zij ook genoemd worden, eenigzins bekend te maken. Zij zijn afstammelingen van in vroegeren tijd uit de kolonie weggeloopene slaven, en wonen diep landwaarts in op de bergen en in de bosschen langs de rivieren Suriname en Saramukka. Daar leven zij in kleine dorpen onder een geregeld bestuur, en worden als een vrij volk erkend, nadat de Hollandsche regering in het jaar 1763 vrede met hen heeft gesloten. Hunne taal is, even als der slaven in Suriname , een mengsel van Engelsch, Portugeesch, Hollandsch en JNegerscli. Hunne godsdienst is wat die hunner voorvaders in Afrika was, de vereering van Fetischen (1). Jagt, vissclierij, en eenige landbouw maken de middelen van hun beslaan uit. In de digte, van vele stroomen doorsneden bosschen, waar zij leven, is de dampkring warm en vochtig, en voor de gezondheid van den Europeer verderfelijk, en daar men alleen langs eene rivier met vele watervallen hunne woonplaats kan bereiken, zijn de reizen derwaarts moeijelijk en gevaarlijk.

(1) Dc Fetischdicnst is de vereering van allerlei voorwerpen, als steenen, planten, dieren, aan welke gebeden en offers worden toegebragt.

Sluiten