Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikwerf verwonderd, en schrijf het alleen aan de genadige werkingen van den Heiligen Geest toe, wanneer ik van oude mensclien, naar de volgorde van het onderwijs , de gevoelens hunner harten hoor. Zoo gaat het ook des avonds, wanneer eene menigte jonge lieden komt, die in mijne tegenwoordigheid over het gehoorde spreken, mij om inlichting vragen, en dan met gebed eindigen. Dus is iedere Zondag voor mij een dag van werken, maar ook van blijdschap en van zegen.

» Er zijn hier honderden , vooral jonge lieden , die lezen kunnen , de hoofdwaarheden van het dierbaar Evangelie weten, en waarvan velen zeker nabij den Heer leven, maar die den heiligen Doop nog niet hebben omvangen, en mij daaromtrent ook niet dwingen, zoo als vroeger nog al dikwerf geschiedde. Zij zeggen: »Schoon wij hoogen prijs op den heiligen Doop stellen, zoo willen wij echter daarom niet dwingen; want wij zijn blijde, indien wij slechts leeren kunnen, en het zal ons geene schade aanbrengen , indien Mijnheer ons nog wachten laat." En waar leeren die menschen dat lezen? Niet in de school; want daartoe hebben zij geen' tijd; maar des avonds en des Zondags, onder en van elkander.

»Op den 28 sten Maart 1.1. heb ik omtrent twes honderd, nieuwe lidmaten aangenomen, zoodat wij nu, omtrent vijf honderd in getal, den dood des Heeren bij het heilige Avondmaal verkondigen.

4 *

Sluiten