Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broeder schwabz onmogelijk, wegens de menigvuldige werkzaamheden in zijn' eigen werkkring, daartoe den noodigen tijd had kunnen afzonderen. Ook voor mij was het zeker geene gemakkelijke taak, en niemand zal van het gebrekkige beter kunnen overtuigd zijn, dan ik dit ben. Ik mag echter vertrouwen geene geheel nuttelooze moeite gedaan te hebben, daar het waarschijnlijk heeft medegewerkt, om die belangstelling in de godsdienst op te wekken, die zich sedert te dezer plaats en in het geheele distrikt geopenbaard heeft. Ja, Gode zij dank! er is in het nieuwe jaar langzamerhand, aanvankelijk onopgemerkt, een nieuw leven in mijnen werkkring beginnen te ontwaken, en het woord des Heeren: een ander is het die zaait, en een ander die maait (Joh. 4 : 37) is ook hier weder gebleken waarheid te zijn. Terwijl mijne voorgangers in deze negerijen bijna altoos op rotsen hebben moeten ploegen, mag ik thans het voorregt smaken van reeds na korten tijd de vruchten van hunnen arbeid in te zamelen. Jammer slechts dat ik niet meer tijd van mijne werkzaamheden te Menado kan afzonderen, ten einde zoovele lieilbegeerigen dagelijks met raad en daad ter zijde te slaan.

»Te Menado teruggekomen, had ik in de maand Mei weder eene drukke maar tevens aangename taak te vervullen, namelijk het voorbereiden en doopen van twee en twintig volwassene Heidenen , van welke het grootste gedeelte reeds meer dan twee jaar onderwijs genoten had. Indien ik van allen ook niet even gegronde hoop mag koesteren, zoo

Sluiten