Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schreeuwt van den morgen tot den avond, zoo veel hij slechts kan. Ook de dooden worden bij deze gelegenheid niet vergelen 5 want om middernacht staan de vrouwen op, en stellen zich door eene goede hoeveelheid brandewijn, die zij nemen, tot weenen in staat, en beginnen dan haar klaaggeschrei voor de dooden, en zetten dat voort tot het aanbreken van den dag. De Woensdag is in deze feestweek de voornaamste dag; dan ziet men scharen van mensclien uit al de dorpen naar Labodei henenstroomen, waar de beroemde dans ter eere van den Fetiscli (den afgod) plaats heeft. Ik ging ook reeds des morgens vroeg daarhenen, om, zoo mogelijk, aan dezen of genen chbistcs te verkondigen , maar kon mijn doel slechts ten deele bereiken. Hier heeft men gelegenheid, om het Heidendom, zonder eenigen sluijer, in al zijne afschuwelijke naaktheid te aanschouwen. Juist toen ik op de Fe/j 'sc /i-plaats aankwam, werd er op de groote roode trommels geslagen, waarbij de menigte danste, onder groot geschreeuw, en met omhoog geheven handen. Ik stond eenige oogenblikken stil, en zag toe, en spoedig verscheen een' Opperpriester van den Fetiscli in zijn wit kleed, en eene muts van stroo op het hoofd, en verkondigde aan de vergadering : » Wie heden ontucht bedrijven wil vervult den wil van den Fetiscli, en niemand zal hem iets zeggen." En nu werd als met een' tooverslag alle schaamte zoo geheel weggeworpen, dat ik mij diep bedroefd moest verwijderen. Christenen! dat zijn uwe broedersI

Sluiten