Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat is hunne godsdienst ! Dat is de eenige vreugd, die zij kennen, tot zij wegzinken in het graf, en hunne onsterfelijke ziel de eeuwigheid binnentreedt, die zij niet kennen. Ik breng u dien grooten dag des Heereu voor den geest, waarop ook de zonen van cham aan onze zijde zullen staan voor den regterstoel, en wij het woord des Konings zullen hooren : «Wat gij aan één'van deze mijne minste broeders gedaan hebt, dat hebt gij mij gedaan." Zeer zeker kunnen wij ons de eeuwige zaligheid niet door onze werken verwerven, al mogen zij ook goed lieeten, ook niet door deelneming aan de Zending; zij is enkel Gods genadegift; maar het is niet minder wakr, dat de Heer, wat wij in het geloof aan één' der minste van onze broederen doen, alzoo ook aan de Negers, die door den goddelijken vloek letterlijk tot de geringsten, lot de knechten aller knechten vernederd zijn, dat Hij dit beschouwen wil, als hadden wij het Hem zeiven gedaan."

Welk een' nederdrukkenden invloed het leven onder zulke diepgezonken menschen op den Zendeling maakt, wordt door denzelfden broeder eigenaardig aldus uitgedrukt: » Het is alsof wij onder dooden rondwandelen, zoodat de graflucht onze zwakke kracht nog meer verleert, en wij nog spoediger ten grave zinken. En als wij dan te gelijk dierbare broeders aan onze zijde zien bezwijken, en anderen, om hun leven te redden, zich verwijderen moeten, o! dan wankelt ons geloof zoo ligt, en het komt ons voor, dat de

Sluiten