Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten, ja zelfs de eigene vrouw van den doopeling, allen spanden zamen. Zoo lang de Zendeling aan het Heidendom zulk een afbreuk niet doet, laat men hem met rust, en hij geniet aller liefde, ook als hij hun de waarheid zegt; maar zoodra dit gebeurt, ervaart hij duidelijk, dat hij niet alleen met booze menschen, maar met den duivel zei ven te doen heeft, wiens rijk hier in zijne volle heerlijkheid te zien is, en dat tot hiertoe slechts met geringe kracht werd aangegrepen. Op zulke ervaringen, die mij geheel nieuw waren, was ik niet voorbereid. Doch de lieer heeft genade gegeven, en de aanval des boozen is afgeslagen. Welk een strijd er gestreden wordt in het hart van een' inensch, die van de waarheid overtuigd is, wanneer hij zich nu werkelijk zal los maken van het Heidendom en alles wat daarmee zamenhangt, en dat wel als de eersie in een dorp en eene gansche landstreek, en bij opentlijken tegenstand van zijne aanverwanten en zijne eigene vrouw, dat kan niemand zich voorstellen, die hel niet aanschouwde. O! vergeet daarom deze teedere plant toch niet, als gij nadert tot Gods troon. Dikwijls kwam hij des morgens in mijne kamer, en zeide: » Massa ' ik kan des nachts niet slapen, mijn hart moet altijd aan den doop denken, en mijn hart is zeer boos; want de menschen spreken booze woorden tegen mij." Als ik hem in stilte waarnam, hoe hij soms halve dagen als wezenloos daar henenging, cn bijna niet at of dronk, dan werd ik meermalen bezorgd voor hem, dat het

Sluiten