Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lige bijdragen bijeengebragt. Bij den eersten bidstond werden ongeveer f 30 ingezameld.

Omtrent Wolcester behelzen de berigten der Zendelingen ook veel verblijdends, dat van den gezegenden voortgang van bunnen arbeid getuigt. Br. terlinden , die er geruimen tijd werkzaam was, deelt deswegens bet volgende mede: » Het werk des Heeren gaat onder ons, zooveel wij waarnemen, zijn' stillen en geregelden gang. Zoo al niet dagelijks, wij ondervinden echter van lijd tot tijd, dat zich het woord Gods als eene kracht tot zaligheid aan de harten der menschen openbaar maakt, en dat de Geest des Heeren, die verlicht, opwekt, bestraft en heiligt, nog niet van ons geweken is. Het aantal Heidenen, onder welke wij het net des Evangelies uitwerpen, bedraagt ongeveer zeventien honderd. Van deze wonen nagenoeg duizend in ons dorp, de overige in de omstreken tot op een' afstand van vier uren." Prediking des woords, catechisatiën voor volwassenen en kinderen zoo in als buiten het dorp, schoolonderwijs, waarbij vooral het lezen des Nieuwen Testaments in de Hollandsclie taal, en onderwijs in vrouwelijke handwerken , dit alles heeft hier geregeld plaats. » Behalve deze bepaalde werkzaamheden," zoo vervolgt de Zendeling, » zijn er natuurlijk nog vele andere in de gemeente, ja ik kan zeggen veel meer dan in eene welgeordende en meer beschaafde; want buiten de huis- en krankbezoeken , moet men ook dikwijls tallooze oneenigheden } vooral tusschen man en vrouw bemiddelen, of ten minste vaderlijken

7 *

Sluiten