Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hel hoofd rekenen, voor de eerste klasse bovendien nog het rekenen op de lei, de Engelsche taal, de vormleer en de aardrijkskunde, terwijl van de vorderingen in het schrijven de proeven vertoond werden." Hieruit blijkt dan ook, dat de broeders aan het onderwijs der jeugd niet geringe zorg besteden. Wat Br. alheit nog aanvoert ten bewijze van den heilzamen invloed, dien de arbeid der Zendelingen oefent op den wandel dergenen, die onder hunne leiding staan, mogen wij niet onvermeld laten. » Wat het zedelijk leven betreft," dus schrijft hij, » van hen, die geregeld de kerk en de school bezoeken, wij hebben reden er ons over te verheugen. Terwijl de ondeugd der dronkenschap door het openen eener herberg op eene treurige wijze toenam onder degenen, die niet tot ons in betrekking staan , zoo hebben van de geregelde kerkbezoekers slechts weinigen, en, voor zoover wij weten, van onze Christelijke gemeente niemand die herberg bezocht."

Zoo mogen wij ons dan verblijden, dat het werk der Zendelingen op de drie posten te Stellenbosch, JVorcester en Tulhagh zoo gezegende vruchten draagt, en dat zij zich van lieverlede tot gevestigde gemeenten vormen, die bestendig in kracht en wasdom toenemen, en wier leden reeds van het hunne vrijwillig bijdragen, opdat ook aan anderen de verlossing, die zij in Christus gevonden hebben, verkondigd worde.

Begeven wij ons nu van Tulhagh noordwaarts, dan treffen wij in de Cederbergen den post TVup-

Sluiten