Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is. En hoe is nu in geestelijk opzigt de gesteldheid der gemeente in dit naar het stoffelijke zoo rijk gezegend dal ? Het antwoord, dat ons de Zendeling leipoldt op deze vraag geeft, is verblijdend, en getuigt, dat er vooruitgang is. »Het ■woord des Heer en," dus luidt zijn berigt, »is niet te vergeefs tot de gemeente gesproken. Onze godsdienstoefeningen worden vlijtig en geregeld bezocht, en met zooveel eerbied en welvoegelij kheid bijgewoond, als men dit in Europa op weinige plaatsen zal aantreffen. Hoewel de menschen eerst sedert zoo korten tijd gelegenheid gehad hebben, om met het woord Gods bekend te worden, zoo hebben toch velen eenen levendigen indruk der goddelijke waarheid ontvangen. Het is een zeldzaam geval, dat de eene of andere zonde openlijk bedreven wordt, ofschoon ik niet wil zeggen, dat het bij allen het geloof is, dat de wereld en zonde in hen overwint; maar het wordt hun, ook denzulken, die nog niet bekeerd zijn, tot schande gerekend in de zonde te leven, en zij vreezen het licht, daar zij weten, dat een groot deel der bewoners, die in het licht wandelen, ook een scherp oog op hen houden en hunne booze werken niet zouden verzwijgen. In het afgeloopen jaar heeft de gemeente meer dan 220 kaapsche daalders (ruim J 500) voor de zending bijgedragen, en toen hun kort geleden de nood, die in Ierland, en Schotland heerschte, ter ooren kwam, bragten zij vrijwillig 160 kaapsche daalders (ƒ380) bijeen. In hetzelfde tijdvak werden acht volwas-

Sluiten