Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voelen nederleggen wilde. Zulke verblijdende laai hoorde ik bij deze gelegenheid nog meermalen. Onder degenen, die standvastig bij den Heer blijven, behoort zekere vrouw, begina dooi genaamd. Zij moest vroeger veel verduren van de hardheid haars vaders en haars mans; maar zij is door de genadige verhooring van hare gebeden rijkelijk vertroost. Uit hoofde van hare groote armoede moet zij dikwijls maanden in de nabijheid der zee rondloopen, om van de aangespoelde zeekreeften en visch te leven. Daarbij kon zij door Gods woord niet worden opgebouwd, omdat zij niet kon lezen. Maar de Heer spreekt tot deze geloovige ziel ook door de natuur. » Zie," zegt zij, »de struiken groeijen in de hoogte, ja alles wijst ons naar boven, en de menscli kan er toch zoo moeijelijk toe komen zijn hart ook naar boven te rigten, en het den Heer ten offer te brengen." Zoo leveren de dagboeken der Zendelingen uit Ebenezer nog verscheidene voorbeelden op. Zij strekken ons ten bewijze, dat de barmhartige God Zijne genade in chwstus ook aan deze Zijne schepselen in de Afrikaansche woestenijen wil betoonen, dat Hij ook over hen gedachten des vredes gedacht heeft, en hun wil doen proeven en smaken, hoe goed Hij is. Misschien is er wel geen treffender beeld van de door de zonde op de aarde gebragte ellende en van de onbeperkte almagt der goddelijke erbarming en genade, dan een Namaqua, die in zijn leven naauwelijks ooit tot verzadiging gegeten heeft, zich naauwelijks ooit behoorlijk heeft

Sluiten